Celkom položek: 
0,    
Cena celkom: 
0.00 €

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.somnajlacnejsi.sk môže uskutočniť fyzická osoba - nepodnikateľ za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

OBJEDNÁVANIE

1. Tovar môže kupujúci na stránke www.somnajlacnejsi.sk objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail. Kupujúci zodpovedá za to, že uvedené údaje sú správne a aktuálne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby objednávky spôsobené uvedením nesprávnych alebo neaktuálnych údajov v objednávke.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúcemu bude na zadanú e-mailovú adresu zaslaný automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením objednávky. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
1. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

DODACIE LEHOTY

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 7 do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. V tomto prípade sa poštovné platí iba raz.

CENA

1. Cena produktu je uvedená pri zobrazení produktu na internetovej stránke www.somnajlacnejsi.sk. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod..

2.K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Cena za dopravu tovaru dobierkou je 3,90 EUR v prípade platby platobnou kartou 2,90 EUR.

PLATBY

1. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo platobnou kartou na účet predávajúceho.

2. Platba je možná iba v EUR.

3. Elektronickú faktúru posiela predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke.

DORUČENIE TOVARU

1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prepravnou spoločnosťou GLS.

2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky s prepravnou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený, čistý,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie,...), v pôvodnom obale.  

3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

                                                    

4. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 1., je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať vhodne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

Morton Expedit Plus s.r.o

Námestie sv. Imricha 923/21

943 01 Štúrovo


c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

5. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

6. Po splnení podmienok podľa bodov 1. až 4. a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.

7. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1. až 4. nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

5. POSTUP REKLAMÁCIE:

5.1. Čo najskôr nás informovať emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Vhodné je tiež priloženie fotografií dokumentujúcich vadu.
5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho:

Morton Expedit Plus s.r.o

Námestie sv. Imricha 923/21

943 01 Štúrovo

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. O reklamácii informuje kupujúci predávajúceho písomnou formou e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Pre prípad reklamácie je potrebné predložiť faktúru alebo jej kópiu v elektronickej forme. Kupujúci pri reklamácii čo najpresnejšie popíše závadu na tovare. Následne sa predávajúci s kupujúcim dohodne na ďalšom postupe riešenia reklamácie.

2. V prípade zaslania reklamovaného tovaru predajcovi je potrebné spísať reklamačný list, obsahom ktorého je presný popis reklamovaného tovaru, identifikačné údaje kupujúceho, číslo dokladu, na ktorom bol reklamovaný predmet fakturovaný, presný popis závady. Kupujúci zasiela reklamovaný tovar formou balíka alebo listu.

3. Za prípadnú stratu zásielky s reklamovaným tovarom zodpovedá odosielateľ, t.j. ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od kupujúceho k predávajúcemu, stratu znáša kupujúci. Ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od predávajúceho ku kupujúcemu, stratu znáša predávajúci.

4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

7. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kupujúci odsúhlasením Všeobecných obchodných podmienok a odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov predávajúcim a ich použitím na fakturačné účely, zaslanie objednávky a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, zrušenie objednávky a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Predávajúceho, pre účely zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi.

3.Osobné údaje z informačného systému budú poskytované inej právnickej alebo fyzickej osobe iba za účelom doručenia objednávky prostredníctvom kuriérskej služby a s výnimkou, kedy táto povinnosť vyplýva prevádzkovateľovi z osobitných zákonov. Takto môžu byť osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov.

4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

5. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Alternatívne riešenie sporov - v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 z. Z. o alternatívných riešení sporov, prípadne spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva - www.mhsr.sk. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.